القانون المدني المصري

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


 واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ واﻟﺼﺎدر ﻓﻲ. 28. ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ. 1875. وﻳﺴﺘﻌﺎض ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .

ﻣﺎدة. - 2. ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ.

15. أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .1949. ﻧﺄﻣﺮ ﺑﺄن ﻳﺒﺼﻢ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺨﺎﺗﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وأن ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻳﻨﻔﺬ آﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ. اﻟﺪوﻟﺔ .

ﺻﺪر ﺑﻘﺼﺮ اﻟﻘﺒﺔ ﻓﻲ. 9. رﻣﻀ. ﺎن ﺳﻨﺔ. 1367. 16 (. ﻳﻮﻟﻴﻮ. )1948. [. اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ. –. ﻋﺪد رﻗﻢ. 108.

دانلود


کتابخانه مجازی جهان نوین
ãäÈÚ

مشخصات

  • منبع: http://jahannoen.r98.ir/post/396
  • کلمات کلیدی: اﻟﻘﺎﻧﻮن
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها